— ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || அர்த்தித்வேந ஸமர்த்ததா த்ரிகதநு :ஸம்பிண்டிதா : அதிக்ரியா ஸா சாஷ்டாங்க ஷடங்க யோக நியதாவஸ்தா வ்யவஸ்தாபிதா...

— ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || இந்த அதிகாரத்தில் ,ஸ்வாமி தேசிகன் ,மோக்ஷத்தை அடைவதற்கான பிரிவுகளைச் சொல்கிறார் அதிகாரத்திலிருந்து உபாய...

இப்போது எழுதுவது — skype ல் காலக்ஷேபமாகச் சொல்லியது, ஆடியோவில் உள்ளதான — எழுத்து வடிவம் , விரிவாகவே ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || அதிகாரம் 7—–முமுக்ஷுத்வ...

இப்போது எழுதுவது — skype ல் காலக்ஷேபமாகச் சொல்லியது, ஆடியோவில் உள்ளதான — எழுத்து வடிவம் , விரிவாகவே ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || அதிகாரம்...

ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || அதிகாரத்திலிருந்து —– ப்ரக்ருதி ஆத்மாப்ராந்தி : களதி சித் அசித் லக்ஷண தியா ததா ஜீவ ஈச ஐக்ய ப்ரப்ருதி கலஹ...

2.Most of the politicians, administrators and academics do not actually know where their ancient tradition is documented and what it contains. Mere ferocious speech of Tamil race is even before the advent of ‘’stone age’’ignoring the other race’s culture, and closing the eyes to see and accept the ancient tradition of our Country as a whole , spoiled the entire society to large extent. The era of Vedas —————————- There is a big gap between the English speaking academics...

உருப்பட்டூர் ஸௌந்தரராஜன் இப்போது எழுதுவது — skype ல் காலக்ஷேபமாகச் சொல்லியது, ஆடியோவில் உள்ளதான — எழுத்து வடிவம் , விரிவாகவே ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம்...

இப்போது எழுதுவது — skype ல் காலக்ஷேபமாகச் சொல்லியது, ஆடியோவில் உள்ளதான — எழுத்து வடிவம் , விரிவாகவே ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || 2–ஸாரநிஷ்கர்ஷாதிகாரம்...

 The significance of the number  108 You would have seen ”Thulsi” mala or ”thamarai”mala in the hands of devotees when they perform ”jabham”  This mala is having 108 thulsi bead —or 108 lotus bead –( tubular things) joined by silver/ copper  cylindrical metal wire       We give much importance to the number 108 — Why this ? Why  this number 108 is so sacred  ? Let us probe this—- Vedas say —-  The diameter of the Sun is 108 times the diameter of the Earth. The...

Recently , an awakening meeting was conducted at Vani Mahal, T.Nagar , Chennai, thanks to Sri U.Ve. Anantha Padmanabhacharya Swami who conducted this very nicely.His ability to conduct such meetings, his intelligentia to raise apt questions and convincing replies applauded by each and every one of the audience Adiyen happened to revisit adiyen’s website atonce –the irony is that most of the points raised by the speakers found place in adiyen’s numerous articles— An example is given below Ancient traditions—how they...