தனியன்—தெரிவோம்-தெளிவோம்—16 ——————————————————————- ஆரம்கெடப் பரனன்பர் கொள்ளாரென்று அவர்களுக்கே வாரங்கொடு குடப்பாம்பில் கையிட்டவன் —மாற்றலரை வீரங்கெடுத்த செங்கோல்...

Choice is your’s—15 —————————– ”Anger is an obstacle to happiness—- If some sort of social commands comes in your way , you will feel this anger. If you fail to get what you tried to achieve, you will feel the anger. There are numerous tales –short stories in the Ithihasas, Puranas to show what happened to the people who were immersed with anger— Visvamithra, Parasurama etc. Anger leads you to do ”sin’ of ”panchamaapathaka”’....

தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம்—15 —————————————————————– இதுவரை, பொதுத் தனியன்கள் ,பெரியாழ்வார் திருமொழித்தனியன்கள் 7,8,9ம் பிறகு பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்தபெண்பிள்ளையின்...

Posted on Feb 21 2017 - 11:38am by srikainkaryasriadmin
Comments Off on தனியன்—-தெரிவோம்—தெளிவோம்—14

தனியன்—-தெரிவோம்—தெளிவோம்—14 —————————————————————- கோலச் சுரிசங்கை மாயன் செவ்வாயின் குணம் வினவும் சீலத்தனள் , தென் திருமல்லி நாடி செங்குழல் மேல் மாலைத் தொடை தென்னரங்கருக்கு...

தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம் —–13 ———————————————————————– அல்லிநாள் தாமரை மேலாரணங்கனின் துணைவி மல்லிநாடாண்ட மடமயில் —–மெல்லியலாள் ஆயர்குல வேந்தனாகத்தாள்...

தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம்—12 ————————————————————————- சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடியே ! தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் !—-நாடிநீ வேங்கடவற்கு என்னை விதியென்ற...

தனியன்—தெரிவோம்—-தெளிவோம்—-11 ——————————————————————- அன்னவயல் புதுவையாண்டாள் அரங்கற்குப் பன்னு திருப்பாவைபல் பதியம்—-இன்னிசையால் பாடிக்கொடுத்தாள் நற்பாமாலை...

Choice is your’s—14 ————————————- Depression Languor—-weakness—-extremely tired and weary—mental agitation– go astray and awry —- Whatever said in the dictionary, this dictionary does not feel these— Then, what is it—-? Every human –being feels depressed at one stage– Even animals feel it and show their depression by way of ”anger”— Therapists say that as a human , you should...

Choice is your’s—–13 —————————————— Child developement or Child-hood developement Whatever it may be, it is there in our Country for the past so many years , What is the child developement —-? Child health, child nutrition related distribution of food to them etc. This is quite welcome. Children should be hale and healthy , because they are responsible citizens when they grow up to lead our nation, in the future. Is...

Choice is your’s —–12 ———————— ADOPTION– Every one is having son or daughter or both. Some of the couples , when there is no child, adopt a child with their choice either from their blood–relations or from orphonage. For what –? bequeath their property— Which property ? their earnings–movables and immovables. In most of the cases, these adopted heirs drive away parents , seizing the property stealthily—- Then, where these parents...