அடியேனின் “மற்றவை நேரில்’ —————————————————— வலை...

Who is much important in every one’s life ? ———————————————— One...

Archaeologists have unearthed a site near Sinaw that could reveal India’s ancient Indus Valley civilisation’s far reaching influence on the Omani society thousands of years ago, according to officials of the Ministry of Heritage and Culture. During an excavation, archaeologists have found a tomb from 2,300 years ago of a man who was buried with sword and daggers made...

Who is Happy ??? A Crow was absolutely satisfied in life. But one day he saw a swan… This swan is so white and I am so black…crow thought. This...

ப்ரகாசிகா —– வைபவ ப்ரகாசிகா —— சண்டமாருத ஸ்வாமி   அருளிய...

ஸுர்ய  மண்டலத்தில் பரப்ரஹ்ம  உபாஸநம் —————————————————————————-            ...

பகவான், அர்ச்சா மூர்த்தியாக, கோவில்களில் எழுந்தருளி , அருள்...

                                                S R I :                    T A I T T...

TULU  CULTURE—in coastal region–Karnataka— Bantwal  : The coast is not just about beaches, fish curry and shrines. Thanks to historian...

Abhivaadhanam———————————During “thrikaala Sandhyavandanam” , those who perform...

Powered By Indic IME