ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —பாகம் 2 —————————————— யஸ்யாபவத்...

Not only on the eve of Jayanthi,  but also on every Kshanamn, we have to keep/store/ memorise/and recite stotras of  Bagavan  (Sri Krishna Jayanthi/Sri...

ஸ்ரீ ராமாநுஜர் :— ———————————இவர்—-...

Powered By Indic IME