எண்கள் —அவை சொல்வது என்ன -?–20 ——————————————————————- FROM ...

கேட்பதும்...

கேட்பதும் சொல்வதும்—9 (801  to 900 ) அடியேன் , 2006ம் ஆண்டு  ...

கேட்பதும் சொல்வதும்–8  ( 701  முதல் 800  வரை ) அடியேன் 2006ம்...

கேட்பதும் சொல்வதும்–7  ( 601  முதல் 700  வரை ) அடியேன் 2006ம்...

கேட்பதும்...

  கேட்பதும் , சொல்வதும்–5 ( 401 முதல் 500 வரை ) 2006ம்...

கேட்பதும் சொல்வதும்–4 (301 முதல் 400 வரை ) —————————————————————————————————– 2006ம்...

பரமபதநாதா!  உன் பார்யைகள் மூவர் பரம  நீசன் நான் ! எனக்குமுண்டு...

கேட்பதும் சொல்வதும்–பகுதி–3 (201 முதல் 300 வரை ) 201.ஜீவனை ஐந்து...

Powered By Indic IME