! கொள்வோர் கொள்க இதிஹாஸ புராணங்களில், பகவானின் அவதாரங்கள்...

Collection from various sources——- 1 A horoscope is a map of destiny. The secrets that it contains can be revealed only by a Vedic Astrologer. “What...

துயர் துடைக்க வாராயோ ? 1. கானமே ! கானத்தின் ராகமே ! ராகத்தின் வானகத்துத்...

சொல்வது,செய்வது வாழ்வது- —————————— —————— பேசி,...

10 வது பாகம் 10 ப்ருஹதாரண்யக உபநிஷத்து இது உருவில்பெரியது....

9 வது பாகம் —மீதி வித்யைகள் தொடருகின்றன 17. தஹர வித்யை இந்த...

8வது பாகம் இதில் வித்யைகள் சொல்லப்படுகின்றன 1. மதுவித்யை தேனாக...

பாகம்–7 S R I : T A I T T I R I Y A U P A N I S H A D ( A Summary ) Uruppattur Soundhararajan Rigyajur samavedaya vedaharana karmane Pranavothgeethavabhushe...

6 வது பாகம் 7. தைத்திரீயோபநிஷத்து கிருஷ்ண யஜூர்வேதம் – தைத்திரீய...

5 வது பாகம் 4 – பிரச்னோபநிஷத்து இதில் 6 ப்ரச்னங்கள். ”ப்ரச்னம்”...

Powered By Indic IME