இனி ஒவ்வொரு உபநிஷத்தாக மிகச் சுருக்கமாகப் பார்ப்போம்– ————————————————————————————————————— இதற்கு...

3 அட்டவணை-II ல்சொல்லப்பட்ட மந்த்ரம்( ஸம்ஹிதை) (1) வைதீக கர்மாக்களில்...

The “Athirathram” ritual which literally means “building up of the fireplace and performed overnight” and usually held to propagate universal peace...

ACHAMANA Achamana begins with praising God as the Illuminator of All. In this, we thank Him not only for the wonderful gift of light which makes it possible...

2 அட்டவணை- 1ல் சொல்லப்பட்ட ருக்வேதம் ”ருக்” என்றால், எதனால்...

Powered By Indic IME