இருந்தும், கிடந்தும், நின்றும் —–2 ——————————————————— 3.ஸாளக்ராமத்தில்...

இருந்தும், கிடந்தும்,நின்றும்—– பரமபதத்தில் இருந்தான்—அமர்ந்தான் (அமர்ந்த...

ஸ்ரீ ஆதிசங்கரரின் ”பஜகோவிந்தம்” ஒரு சமயம் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர்...

பஞ்சகச்சம்.&மடிசார்.. பிராமணர்களில், இந்த வழக்கம், மிக மிகக்...

திருப்பாவை —ஒவ்வொரு பாசுரமும் உணர்த்துவது என்ன ? திருப்பாவை...

24 என்கிற எண்ணின் விசேஷம் ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம : ஸ்ரீமதே நிகமாந்த...

Soundararajan Desikan 23 December 2015 · ப்ரணவம் ————————- 1.”அ ” எழுத்தானவன்...

விவாஹம் ——————- ப்ராம்மணனுக்கு, 40 ஸம்ஸ்காரங்கள்,...

பெருமாள் கோவில்களில் வழிபடும் முறை ———————————————————————– -மனுஷ்யப்...

Powered By Indic IME