முகுந்த மாலா —————————— Dear Swamins Several e–mails sent by adiyen every year from 2010. (.i.e. on 17th feb 2010) —Thirunakshatram of Sri Kulasekhara Azhvar— Maasi (Kumbham) 24th Punarvasu nakshatram–Kousdhubamani amsam (8th march 2017) On that day –ekadasi– Mangalasasanam–9...

Collection from various sources——- 1 A horoscope is a map of destiny. The secrets that it contains can be revealed only by a Vedic Astrologer. “What...

The process of Agnihotra consists of making two offerings to the fire exactly at the time of sunrise & sunset along with the chanting of two small...

தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம் —-4 —————————————————————– தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம்...

FEATURED IMAGE—SRIMAN NATHAMUNIKAL தனியன்—–தெரிவோம்—தெளிவோம் —-3 ——————————————————————————- இதற்கு...

தனியன் –தெரிவோம் —தெளிவோம்–2 ———————————————————————————————————- 2....

தனியன்–தெரிவோம் –தெளிவோம்——1 இணைப்பு ———————————————————————————— ...

குடிப்பிறப்பில் குற்றமில்லார் –எப்படி அறிவது —? நல்ல...

I am in this planet,to have my own independent journey. I have no choice where to birth, towhom I have to birth, where to live, withwhom I have to continue...

தனியன்–தெரிவோம் –தெளிவோம்——1 தனியன் —————– தனியன்...

Powered By Indic IME