தனியன்—-தெரிவோம்—-தெளிவோம்—-20 ————————————————————————– தமே...

Choice is your’s—-21 ———————————— misery–It is also called—affliction...

———————————————————————– மற்றொன்றும்...

Choice is your’s—–20 —————————————— ”Trust”...

Choice is your’s—-19 ———————————- Ownership As soon as you born in this world,...

தனியன்—-தெரிவோம்—-தெளிவோம்—18 ———————————————————————- உலகும்...

-தனியன்—-தெரிவோம்—-தெளிவோம்—17 ————————————————————————- தருச்சந்தப்...

Choice is your’s—-18 exaltation ——————– Vaachyan—Baghvan. Vachakam—-words in praise of...

Choice is your’s—17 Do you know ”Agni” ? Agni—– It is the first word of the first prayer of the first Veda. In ”pancha...

Choice is your’s —16 Do you know what is ”Dharbam” Dharbam is used as ring in the right hand ring finger during auspicious &...

Powered By Indic IME