ஸ்ரீ கோதா ஸ்துதி— ———————————– இன்று...

நீ ——-நீ——நீ —–! ————————————- 1.கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் சிங்கப்பிரானாய் அவதரித்த அற்புதன் நீ ! கூந்தல்...

Powered By Indic IME