இந்த ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மோத்தரத்தில் உள்ளது—- 50 ச்லோகங்கள் இந்த ஸ்தோத்ரம் எதற்காகச் சொல்ல வேண்டும் –? கஷ்டங்கள் வரும்போது—அவை...

———————————————- இது, ஸ்வாமி தேசிகனின் தினசர்யா —-23 ச்லோகங்கள் ஒவ்வொரு நாளும், ஸ்வாமி தேசிகன் அனுஷ்டித்ததை , அவரது...

Powered By Indic IME