தனியன்-41—முதல் 50–முடிய–திருவாய்மொழி மற்றும் நூற்றந்தாதித் தனியன் -தனியன்-41—திருவாய்மொழித் தனியன்— —————————————————————— பக்தாம்ருதம்...

தனியன்–32 ————————- என் பிறவிதீர இறைஞ்சினேன் இன்னமுதா அன்பே தகளியளித்தானை——-நன்புகழ்சே ர் சீதத்தார் முத்துக்கள் சேரும்...

Powered By Indic IME