உருப்பட்டூர் ஸௌந்தரராஜன் இப்போது எழுதுவது — skype ல் காலக்ஷேபமாகச் சொல்லியது, ஆடியோவில் உள்ளதான — எழுத்து வடிவம் , விரிவாகவே ஸ்ரீமான்...

இப்போது எழுதுவது — skype ல் காலக்ஷேபமாகச் சொல்லியது, ஆடியோவில் உள்ளதான — எழுத்து வடிவம் , விரிவாகவே ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ...

 The significance of the number  108 You would have seen ”Thulsi” mala or ”thamarai”mala in the hands of devotees when they perform ”jabham”  This mala is having 108 thulsi bead —or 108 lotus bead –( tubular things) joined by silver/ copper  cylindrical metal wire       We give much importance to the number 108 — Why...

Recently , an awakening meeting was conducted at Vani Mahal, T.Nagar , Chennai, thanks to Sri U.Ve. Anantha Padmanabhacharya Swami who conducted this very nicely.His ability to conduct such meetings, his intelligentia to raise apt questions and convincing replies applauded by each and every one of the audience Adiyen happened to revisit adiyen’s website atonce –the...

In our Vedas, there are plenty of chlokas about astrlogy—i.e. Vedic  Astrology But, Vedadyaayees, or any other experts in Vedas, cannot understand  the details such  as  various  Grahas  and how their movements affect the livings ( all creatures —  mountains, trees, beasts  birds , rivers, including humam beings ), on earth—  Ancient Vedic...

The glory of Salagramams and their worship — Informations gathered from many sources—particulary from ”India Divine–website ” Do you know ”Gandaki river” ?  It is one of the major rivers of  adjecent Nepal Country and also a  tributary of the river Ganges in our country–India. This also called Krishna Gandaki in Nepal.   This...

ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரம் –வ்யாக்யானம் –உருப்பட்டூர் ஸௌந்தரராஜன்  ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக  கேஸரீ  | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே...

ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரம் –வ்யாக்யானம் –உருப்பட்டூர் ஸௌந்தரராஜன்  ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக  கேஸரீ  | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே...

— உருப்பட்டூர் ஸௌந்தரராஜன் விஞ்ஜாபனம் அமெரிக்க வாழ் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்காக,அடியேன், 2013ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் –தை மாதம் தொடங்கி 2015ம் ஆண்டு பிப்ரவரி...

ஸ்ரீமான் sriman sriman வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || இப்போது எழுதுவது — skype ல் காலக்ஷேபமாகச்...

Powered By Indic IME