(ப்ரபத்தி செய்த பிறகு ,ப்ரபன்னனின் நிலை ) அதிகாரத்திலிருந்து ஸமர்த்தே ஸர்வஜ்ஞ ஸஹஜ ஸஹ்ருதி ஸ்வீக்ருத பரே யத் அர்த்தம் கர்த்தவ்யம் ந புநரிஹ...

ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || ப்ரபத்திக்கு பரிகரங்கள் –அதாவது அங்கங்களைச்...

(ப்ரபத்தியை எப்படிச் செய்வது —அங்கங்களுடன் கூடிய ப்ரபத்தியை அநுஷ்டிக்கும் முறை ) அதிகாரத்திலிருந்து ஆபீஷ்ட்டே துஸ்ஸாதே ஸ்வத இதரதோ வா...

Powered By Indic IME