மற்றவை நேரில் 18– ஹே, பரமாத்மா !பரம காருண்ய ரூபிணி ! அடியேன்...

மற்றவை நேரில் –15 புருஷோத்தமா ! பங்கயச் செல்வியே ! ராஜாக்கள்...

மற்றவை நேரில் —-14 ஹே, நாராயணா, ஹே, நாராயணப்ரியே , இவ்வுலக வாழ்க்கை...

மற்றவை நேரில்–12 , ஹே ,நாராயணா , ஹே, தேவ தேவ திவ்ய மகிஷி புதிய...

மற்றவை நேரில்–11 ஹே , திவ்ய தம்பதியரே ...

Powered By Indic IME