உருப்பட்டூர் ஸௌந்தரராஜன்–தொகுத்து எழுதியது ”ஸ்ரீவத்ஸ கோத்ரம் ” என்கிற அடியேன் எழுதிய புத்தகத்தில் முன்னுரையாகச் சொல்லியிருப்பதாவது—— இவ்வுலகில்...

தனியன்—-தெரிவோம்—தெளிவோம்—-10. ——————————————————————————- நீளாதுங்கஸ்தநகிரிதடீ ஸுப்தமுத்போத்ய...

தனியன்—தெரிவோம்–தெளிவோம் —–8 ————————————————————————- மின்னார் தடமதிள்சூழ் வில்லிபுத்தூர் என்று...

தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம்– —7 —————————— —————————— ——————- தனியன் என்கிற இந்தத் தலைப்பில், இதுவரை...

தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம் —-5 —————————————————————– தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம் என்கிற வரிசையில்,...

Powered By Indic IME