வாச்யனைக்காட்டிலும் வாசகத்துக்கு ஏற்றம்  ‘ எப்போதும் நாராயண ஸ்மரணம் பண்ணும் நாரதருக்கு ,ஒரு சமயம் சந்தேகம் வந்து விட்டது.நாராயணா –நாராயணா...

ப்ராஹ்மணனைப்பற்றி  தர்ம சாஸ்திரம் சொல்வது என்ன–தர்ம சாஸ்திரமானது — ப்ரஹ்மச்சாரிகள் ,க்ருஹஸ்தர்கள், வானப்ரஸ்தர்கள், ஸந்யாஸிகள்...

Powered By Indic IME