திருப்பாவை உபந்யாஸத்தில் ,உபந்யாஸகர்கள்( அடியேன் உட்பட ) ஒவ்வொரு பாசுரத்துக்கும் வ்யாக்யானம் சொல்லும்போது ,நிறைவாக‘ஸ்வாபதேசம் ”—-அந்தப்பாசுரத்தின்...

Soundararajan DesikanNovember 30, 2015 at 11:06 AM I have written about 4 vedas with 7 annexes detailing parts in each veda, number of sakhas , manthrapart, brahmana part, smruthi, ithihasa purana, upa -angaas in vedas prathisaakhyam etc etc and this is available in the website www.sadagopan.org rug veda—-10647 rugs ( version is that 10552 rugs are...

Gems  from the  scriptures  –11————————————————-The  inter–relationship between  jeevathma and Paramathma  is the same as that  of between Baghvan  and Devas  of Heaven  and yet , with those in the heaven get bliss...

Powered By Indic IME