4 ஸ்வாமி தேசிகனின்  வைராக்யத்துக்கு இப்படிப் பல உதாரணங்கள் சொல்லலாம். விரிவுக்கு அஞ்சி , இதை இத்துடன் நிறுத்தி, அடுத்ததான ” ஸ்ரீமத்  வேங்கட நாதார்யம்  வந்தே வேதாந்த...

                                                                                4 ஸ்வாமி தேசிகனின்  வைராக்யத்துக்கு இப்படிப் பல உதாரணங்கள் சொல்லலாம். விரிவுக்கு அஞ்சி , இதை இத்துடன் நிறுத்தி, அடுத்ததான ” ஸ்ரீமத்  வேங்கட நாதார்யம் ...

                                              3 இப்போது ஜ்ஞான    வைராக்ய  பூஷணம்——— ——————————————- பூஷணம், என்றால்  ஆபரணம் . ஸ்வாமி  தேசிகனுக்கு,  எது  ஆபரணம் என்றால் , ஜ்நானமும்  , வைராக்யமும் ஜ்ஞானப் ...

2 ஸ்ரீ பேரருளாளஜீயர்—- ஸ்வாமி  தேசிகனின் அத்யந்த சிஷ்யர். அவரும், ஸ்வாமி தேசிகனும் ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒருசமயம் எழுந்தருளி இருக்கும்போது , ஒரு வித்வான் , ஸ்வாமி தேசிகனிடம் வந்து , வேதாந்தவாக்யார்த்தம் சொல்ல...

ராமானுஜ தயா பாத்ரம்  … .அவதார தினம் —–ஆவணி —-ஹஸ்த நக்ஷத்ரம் ————————————————————————————- ஸ்ரீ மாந்  வேங்கட  நாதார்ய : கவிதார்க்கிக  கேஸரீ | வேதாந்தாசார்யவர்யோ...

THANKS  TO Smt SARANYA–who helped to create “Face book” and induced to deliver many many lectures Thru’ Skype   “SANDHYA—VANDANAM” This wonderful article is written by Swamy U Ve. URUPPATTUR D  Soundararajan. I ( Smt Saranya) am just sharing the information. This is a series of articles written by Sri U Ve. Uruppattur D Soundararajan Swamy This is a “series” to inculcate the habit of performing “Sandhya-Vandanam”” among the brahmin youths,after their Upanayanam function.This...

அடியேனின் “மற்றவை நேரில்’ —————————————————— வலை தளத்தில் , “மற்றவை நேரில் ” என்பதாகப் பகவானுக்கு லிகித வடிவாக எழுதினேன் —இது ரொம்பபேருக்கு மறந்திருக்கும். அடுத்தடுத்த...

Who is much important in every one’s life ? ———————————————— One day, during an evening class for adults, the psychology Teacher entered the class and told students, “Let’s all play a game!” “ What Game?” students asked— Teacher said”wait—–any one of you can volunteer—-“ A lady,  Gotha came forward. The Teacher asked her to write 30 names of most important people in her life on blackboard.She...

Posted on Apr 17 2016 - 9:19am by srikainkaryasriadmin
#0

Archaeologists have unearthed a site near Sinaw that could reveal India’s ancient Indus Valley civilisation’s far reaching influence on the Omani society thousands of years ago, according to officials of the Ministry of Heritage and Culture. During an excavation, archaeologists have found a tomb from 2,300 years ago of a man who was buried with sword and daggers made of iron and steel from the Indus Valley civilisation. It has been scientifically proven that iron and steel arms were first made in the Indus Valley civilisation. Sultan...

Posted on Apr 17 2016 - 2:49am by srikainkaryasriadmin
#0

Who is Happy ??? A Crow was absolutely satisfied in life. But one day he saw a swan… This swan is so white and I am so black…crow thought. This swan must be the happiest bird in the world. He expressed his thoughts to the swan. “Actually,” the swan replied, “I was feeling that I was the happiest bird around until I saw a parrot, which has two colors. I now think the parrot is the happiest bird in creation.” The crow then approached the parrot. The parrot explained, “I lived a very happy life—until...