திருப்பாவை உபந்யாஸத்தில் ,உபந்யாஸகர்கள்( அடியேன் உட்பட ) ஒவ்வொரு பாசுரத்துக்கும் வ்யாக்யானம் சொல்லும்போது ,நிறைவாக‘ஸ்வாபதேசம் ”—-அந்தப்பாசுரத்தின் உட்பொருள் –உள்ளர்த்தம் –சொல்வது மரபு.இந்த...

Posted on Dec 7 2019 - 1:56pm by srikainkaryasriadmin
#0

Soundararajan DesikanNovember 30, 2015 at 11:06 AM I have written about 4 vedas with 7 annexes detailing parts in each veda, number of sakhas , manthrapart, brahmana part, smruthi, ithihasa purana, upa -angaas in vedas prathisaakhyam etc etc and this is available in the website www.sadagopan.org rug veda—-10647 rugs ( version is that 10552 rugs are there) 2024 varghas—-1017-sookthas—85 anuvagas–64 adyaya–10 mandala–3 agnis krishna yajur veda—101 sakhas —-32 upanishads sukla...

Gems  from the  scriptures  –11————————————————-The  inter–relationship between  jeevathma and Paramathma  is the same as that  of between Baghvan  and Devas  of Heaven  and yet , with those in the heaven get bliss from Baghvan all the time but the  jeevathma here, in this world, bogged down in the miserable worldly life. Jeevathma  should  praise Baghvan...

September 14  2012 Gems from the scriptures –10                           Uruppattur Soundararajan                                      Thaiththreeyam —Seekshavalli says “Mathru devo bhava”,...

Soundararajan Desikan November 26 at 10:12 AM ·  5 years ago Soundararajan DesikanNovember 26, 2014 at 11:18 AM · Chennai, Tamil Nadu ·கிளிக்கண்ணி —16——————————- 1.நீங்களே என்வழிகாட்டிநீங்களல்லால் யாமில்லைதாங்களே இதைச் சொல்லிக் –கிளியேதலையில் பூ சுற்றுவார்கள் 2.சொன்னவற்றை...

Gems  from the scriptures–9—————————————————In the previous gem –8, adiyen said like this—Baghvan doles out the four purusharthas, the ultimate values, as elected votaries, with His four arms, one for each. Here is a story—Now, please begin to read Sri Parasara Battar was in Thirukkoshtiyur. Sri Ananthaalvar met him and asked whether Baghvan is seen in Paramapada with two arms or four arms.  Battar...

Gems from the scriptures—8———————————————– Baghvan has to be praised as both  means and ends. He controls internally, the jeevathmas,He directs them to perform deeds and give results. i.e. awards/ punishments, because the deeds themselves cannot grant awards/ rewards/ punsishments. The socalled awards etc for good acts operates as impediments for entry into heaven and in a way, this is also punishment, because as soon as the...

Gems  from the scriptures –7————————————————–Scriptures say many times    that  not  sriman  Narayanan alone , nor Sri Mahalakshmi alone , is the ultimate aimfor absolute surrender, but  both  of them together as Divya Dhampathi .  The sareera( body ) we have now got, is NOT the first one. This jeevathma got countless sareera previously according to act of good or bad done in those...

Gems from the Scriptures–6————————————————The Parabrahma is Shatkunya paripoornan i.e. Jnanam, Balam, Aisrvaryam, Veeram, Sakthi,  &Tejas  are His sixGunas—important Gunas towhich all other anantha kalyana gunas are absorbed. He is in it’s entirety associated with all auspicious qualities and two–fold domains (Nithya Vibuthi and Leela Vibuthi ) He is the object (vishaya ) of knowledge. Meditation (upasana...