தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம்—-21 ————————————————————————- மண்டங்குடியென்பர் மாமறையோர் மன்னியசீர் தொண்டரடிப்பொடி தொன்னகரம் —-வண்டு திணர்த்த வயல் தென்னரங்கத்தம்மானைப்...

தனியன்—-தெரிவோம்—-தெளிவோம்—-20 ————————————————————————– தமே வ மத்வா பரவாஸுதேவம் ரங்கேஸயம் ராஜவ தர்ஹணீயம் | ப்ராபோதகீம் யோக்ருத ஸூக்திமாலாம் பக்தாங்க்ரி ரேணும்...

Choice is your’s—-21 ———————————— misery–It is also called—affliction /grief If you poke into your energy, you will come to know how negative thoughts lead to negative emotions, negative acts, resulting in diseases—– you are in the midst of worries —you are living in a society which gives more worries ,than happiness to you which leads to ”misery”. This misery leads you to negative thought and actions.Then, diseases...

———————————————————————– மற்றொன்றும் வேண்டா மனமே ! மதிளரங்கர் கற்றினம் மேய்த்த கழலிணைக்கீழ் —-உற்ற திருமாலைப் பாடும் சீர் தொண்டரடிப்பொடியெம் பெருமானை எப்பொழுதும்...

Choice is your’s—–20 —————————————— ”Trust” is so important in every one’s life. Trust your children, if you have taught them what are all moral ethics — Trust yourself , if you feel that ”I am practising what I taught to others” Trust your life–partner after marriage ,if you are acting ”trust–worthy–” Trust your parents that they are telling what are best for you to lead...

Choice is your’s—-19 ———————————- Ownership As soon as you born in this world, ownership commences— You own a mother, a father, brothers, sisters, and other relatives Likewise, parents do have your ownership as son , daughter — This ownership spreads from your birth to a school–teacher, friend etc. Teacher claims that he owns you as his student. Your boss claims that you are his employee. After marriage, this ownership binds a boy and a girl...

தனியன்—-தெரிவோம்—-தெளிவோம்—18 ———————————————————————- உலகும் மழிசையும் உள்ளுணர்ந்து தம்மில் புலவர் புகழ்க் கோலால் தூக்க—-உலகுதன்னை வைத்தெடுத்த பக்கத்தும் மாநீர்...

-தனியன்—-தெரிவோம்—-தெளிவோம்—17 ————————————————————————- தருச்சந்தப் பொழில்தழுவு தாரணியின் துயர் தீர திருச்சந்த விருத்தம்செய் திருமழிசைப் பரன் வருமூர் கருச்சந்தும்...

Choice is your’s—-18 exaltation ——————– Vaachyan—Baghvan. Vachakam—-words in praise of Baghvan வாச்யனை விட வாசகத்திற்கே ஏற்றம் I shall explain this to you by an example–though funny—- ”Conductor” of a Bus and ”Conductor ”–a part in the electricity—-Though the name is quite similar ,this name created havoc–how–? Once there was a bus conductor, who was very rude...

Choice is your’s—17 Do you know ”Agni” ? Agni—– It is the first word of the first prayer of the first Veda. In ”pancha boodha”,Agni is the revered “Fire God”, and accepter of sacrifices of the ancient world and even today. He is also the divine messenger of the Gods between different worlds. He bridges humankind and heavenly orders – so all the sacrifices are made to him in order to hand over them to numerous deities in the cosmos. He has the ability to transfer offerings across...