தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம்—-22 ———————————————————————— ஆபாதசூட மநுபூயஹரிம் சயாநம் மத்யே கவேரதுஹிதுர் முதிதாந்தராத்மா — அத்ரஷ்ட்ருதாம் நயநயோர் விஷயாந்தராணாம் யோநிஸ்சிகாய...

Choice is your’s —-25 Thanks–to whom–why –? Imagine that you reached 70 years of age– Imagine also that you are affected by a disease which made you unable to urinate. The doctors told you that you need an operation to cure the disease.Because of unberable pain, you agreed to this operation, as the problem was growing minute by minute giving you severe pain . When the operation was completed the doctor gave a bill which covered all the costs . After looking at the bill, you wept like a child—. ...

Choice is your’s—24 ————————————- Sadhana— This is called ” uninterrupted practice ” To achieve something in your life, you should aim for this — That aim should be according to good conduct and behaviour without committing ”sins”. The path to reach the ”aim”, to achieve this ”aim”, should be according to Sastras. You should have ”self–trust” in your aim ,self–decision examining...

Choice is your’s—-23 ——————————————- Have you felt at any time, that your face matches your name given by your parent ? Generally, if you hear a name ”Senthaamaraik kannan” , you would have imagined that he has got broader and attractive eyes. But, if you happened to see him, his eyes do not deserve that imagination. There are several diametrically opposite faces and names like these Another thing—– When there is a man...

மஹா வாத்ஸல்ய வைபவம் ———————————————————– தாயாரின் மெட்டி வைபவம் ——————————————— ஞானா நந்த மயம் தேவம் நிர்மல...

Choice is your’s—22 —————————————- Stress— ”Stress” comes to you on several reasons–It affects you unexpectedly– It gives you sleepless nights,fade of memory, less attention to your important duties etc. You have to avoid ”stress” if and when you feel it — Your family worries,your professional problems are the main reasons to get stress. In your life ,there will be all sorts of these problems but you...

தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம்—-21 ————————————————————————- மண்டங்குடியென்பர் மாமறையோர் மன்னியசீர் தொண்டரடிப்பொடி தொன்னகரம் —-வண்டு திணர்த்த வயல் தென்னரங்கத்தம்மானைப்...

தனியன்—-தெரிவோம்—-தெளிவோம்—-20 ————————————————————————– தமே வ மத்வா பரவாஸுதேவம் ரங்கேஸயம் ராஜவ தர்ஹணீயம் | ப்ராபோதகீம் யோக்ருத ஸூக்திமாலாம் பக்தாங்க்ரி ரேணும்...

Choice is your’s—-21 ———————————— misery–It is also called—affliction /grief If you poke into your energy, you will come to know how negative thoughts lead to negative emotions, negative acts, resulting in diseases—– you are in the midst of worries —you are living in a society which gives more worries ,than happiness to you which leads to ”misery”. This misery leads you to negative thought and actions.Then, diseases...

———————————————————————– மற்றொன்றும் வேண்டா மனமே ! மதிளரங்கர் கற்றினம் மேய்த்த கழலிணைக்கீழ் —-உற்ற திருமாலைப் பாடும் சீர் தொண்டரடிப்பொடியெம் பெருமானை எப்பொழுதும்...