ஸ்ரீ கோதா ஸ்துதி ——————- சூடிக்கொடுத்தவள்  அவதரித்த திருவாடிப்பூரம் , ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருவவதார தினம். வைகுண்டவாஸி ஸ்ரீ  ஸேவா ஸ்வாமியின்   , ஸ்ரீ கோதா ஸ்துதி உபன்யாஸம் நடைபெறும். பரம போக்யமாக இருக்கும்....

Vishishtadvaitam Part 1 of 5 Vishishtadvaitam Part 1 of 5 Vishishtadvaitam Part 2 of 5 Vishishtadvaitam Part 3 of 5 Vishishtadvaitam Part 4 of 5 Vishishtadvaitam Part 5 of 5 ...

ஸ்ரீமத் ராமாயணமும், நாமும் ——3 —————————————————– யுகம்தோறும்  ஸ்ரீமத் ராமாயணம் , என்பதை சுருக்கமாகப் பார்ப்போம். க்ருத...

ஸ்ரீமத் ராமாயணமும்,  நாமும் —–தொடர்ச்சி —2 ——————————————————————ஸ்ரீமத் ராமாயணம், வேதத்தைவிடச் சிறந்தது —-வேதம்...

ஸ்ரீமத்  ராமாயணமும் ,  நாமும் —————————————————- ஸ்ரீமத்  ராமாயணமும்,  நாமும்  என்கிற தலைப்பில், ஸ்கைப்பில் , 2013ம்  ஆண்டு  ஜூலை...