அனேக  விக்ஜாபனம் வேதமாக இருந்தாலும், பிரபந்தமாக இருந்தாலும்  கூடியிருந்து , கோஷ்டியாக இருந்து சொல்லுமாறு ,நமது முன்னோர்கள் , ஏற்பாடு செய்தார்கள்; கோவில்களில் இதை வழக்கத்தில் கொண்டுவந்தார்கள். இவற்றைத்...

திருவாய் மொழியில்  கயிறு சாற்றுதல்                           ————————————- ஸ்வாமி நம்மாழ்வார்  அருளிய திருவாய்மொழி  சாம வேதசாரம் என்று போற்றப்படுகிறது. இது பகவத் விஷயம் … காலக்ஷேபம் மூலமாக ...

SANDHYAVANDANA—-why–preamble   Gayatri has the reference to SUN-GOD, the source of light, the origin of fire ,eye of the Universe etc Soorya-darshan….. Here, it is necessary to tell about” Soorya-darshan “during the performance of ” Madyahnikam”. This ” darshan” when observed strictly according to the instructions, will give clear eye-sight throughout one’s life, without any eye-dis This conveys our obeisance to that Divine which kindles our spiritual intelligence and enhance...

எங்கள் கதியே ! இராமானுச முனியே ! continued ————————— 1)  பூமன்னு மாது  பொருந்திய மார்பனின்  புகழ் மலிந்தபாமன்னு  மாறன் அடி பணிந்து உய்ந்தவன் ; பல்கலையோர்  தாம் மன்ன வந்த இராமானுசன்    ! 2)      குறையல்...

எங்கள்  கதியே,  இராமாநுச முனியே —- ————————————————————————————— அடியேனின் விண்ணப்பம் ஸ்ரீ பாஷ்யகார என்கிற பெரிய ஏரியிலே , ஸ்ரீ ஆளவந்தார், மணக்கால் நம்பி, பெரிய...

ஸ்ரீமான் உபேந்த்ரன்  ,தொலைபேசியில் அடியேனை அழைத்து,            ஸ்ரீமத் பரகால இராமானுஜ கூடம் ,திருவாலி திருநகரியில் 100வது ஆண்டு            தொடக்கத்தை ஒரு உத்ஸவமாக நடத்த நியமனம் ஆகியுள்ளதாயும் ,            அச்சமயத்தில்...

ஸ்ரீ வைணவ தினசரி –1 —————————————- ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் தினந்தோறும் செய்யவேண்டிய கார்யங்களை விளக்குகிறது. ஒரு நாள் என்பதை, ஐந்தாகப் பிரித்து, ஐந்து காலங்களில் ஐந்து கார்யங்களை ஸ்ரீ வைஷ்ணவன்...

Pasurams 21 to 30     21 வது  பாசுரம் ———————- நந்தகோபன் குலவிளக்கே ! நாடிவந்த எங்களுக்கு, தோற்றுகின்ற சுடரே–கிளியே துயிலெழுந்து வருவாயே !   பகைவர் வலி தொலைந்து பாதம் பணிவதுபோல், போற்றவே வந்துள்ளோம்—கிளியே புகழவே ...

Paasurams 11 to 20   பாசுரம் 11 —————- கோபாலப் பொற்கொடியே ! தாபத்தால் வந்துள்ளோம் . முற்றத்தில் வந்திருந்து, —கிளியே முகில்வண்ணன் பேர்சொல்லி உன்னை அழைக்கின்றோம் ! ஒன்றும் பேசி அசையாது , உறங்குவதுதான் எதற்கு?...

திருப்பாவைக் கிளிக்கண்ணி ———————————— upto 10 paasurangal 1.ஆண்டாளின்  அவதாரம்    ஆண்டவனின் அருட்பார்வை    தீண்டுமோ இன்னல்கள் –கிளியே    திருப்பாவை சொல்லிவிடில் 2.மார்கழி பிறந்துவிட்டால்    மகளிர்க்குக்...