மற்றவை நேரில் —-14 ஹே, நாராயணா, ஹே, நாராயணப்ரியே , இவ்வுலக வாழ்க்கை நீர்க்குமிழி போன்றது என்றும், பிறப்பும் இறப்பும் அவரவர்கள் கையில் இல்லை என்றும் நன்கு தெரிந்த மனுஷ்யர்கள், குலகர்வத்திலும், தன கர்வத்திலும்...

மற்றவை நேரில்–12 , ஹே ,நாராயணா , ஹே, தேவ தேவ திவ்ய மகிஷி புதிய கோணத்தில் ஒரு பார்வை நடுவில் ” டிவைடரே ” இல்லாத நானூறு அடி சாலை , வழவழப்பான தார்ச்சாலை . வாகனங்கள் அதிவேகமாக வழுக்கிக்கொண்டு பறக்கும்...

மற்றவை நேரில்–11 ஹே , திவ்ய தம்பதியரே அடிக்கடி , அடியேனின் பக்கலிலே ஆன்மீக விஷயங்களைக் கேட்டு அனுபவிக்க அனேக ஆஸ்திகர்கள் வருகிறார்கள். அவர்களில் ஒருவர் நிரம்ப படித்தவர் சம்பிரதாய...

(ப்ரபத்தி செய்த பிறகு ,ப்ரபன்னனின் நிலை ) அதிகாரத்திலிருந்து ஸமர்த்தே ஸர்வஜ்ஞ ஸஹஜ ஸஹ்ருதி ஸ்வீக்ருத பரே யத் அர்த்தம் கர்த்தவ்யம் ந புநரிஹ யத் கிஞ்சித் அபி ந : நியச்சந்தஸ்தஸ்மிந் நிருபாதி மஹாநந்த ஜலதெள க்ருதார்த்தீகுர்ம...

ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || ப்ரபத்திக்கு பரிகரங்கள் –அதாவது அங்கங்களைச் சொல்வது அதிகாரத்திலிருந்து இயாந் இத்தம்பூத : ஸக்ருத் அயம்...

(ப்ரபத்தியை எப்படிச் செய்வது —அங்கங்களுடன் கூடிய ப்ரபத்தியை அநுஷ்டிக்கும் முறை ) அதிகாரத்திலிருந்து ஆபீஷ்ட்டே துஸ்ஸாதே ஸ்வத இதரதோ வா க்வசன தத் பரந்யாஸம் யாச்சா அந்விதம் அபிவதந்தி ப்ரபதநம் இத : பச்சாத்...

— ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || அர்த்தித்வேந ஸமர்த்ததா த்ரிகதநு :ஸம்பிண்டிதா : அதிக்ரியா ஸா சாஷ்டாங்க ஷடங்க யோக நியதாவஸ்தா வ்யவஸ்தாபிதா...

— ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || இந்த அதிகாரத்தில் ,ஸ்வாமி தேசிகன் ,மோக்ஷத்தை அடைவதற்கான பிரிவுகளைச் சொல்கிறார் அதிகாரத்திலிருந்து உபாய...

இப்போது எழுதுவது — skype ல் காலக்ஷேபமாகச் சொல்லியது, ஆடியோவில் உள்ளதான — எழுத்து வடிவம் , விரிவாகவே ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || அதிகாரம் 7—–முமுக்ஷுத்வ...

இப்போது எழுதுவது — skype ல் காலக்ஷேபமாகச் சொல்லியது, ஆடியோவில் உள்ளதான — எழுத்து வடிவம் , விரிவாகவே ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || அதிகாரம்...