ரிஷிகள் மேன்மையானவர்கள்தான்— தங்களுடைய  தவ வலிமையால், பகவானை அடைந்துவிடலாம் என்று  திடமாக நம்பி  தவத்தில்  ஊண் உறக்கமில்லாது ஈடுபடுபவர்கள்—- ஆனால்—- ஆழ்வார்கள், ...

Powered By Indic IME