(ப்ரபத்தியை எப்படிச் செய்வது —அங்கங்களுடன் கூடிய ப்ரபத்தியை அநுஷ்டிக்கும் முறை ) அதிகாரத்திலிருந்து ஆபீஷ்ட்டே துஸ்ஸாதே ஸ்வத இதரதோ வா...

Powered By Indic IME