தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம்—-25

Posted on Mar 9 2017 - 12:49am by srikainkaryasriadmin

Mathura kavi-images
———————————————————————

வேறொன்றும் நான் அறியேன் வேதம் தமிழ் செய்த
மாறன் சடகோபன் வண் குருகூர் —ஏறு எங்கள்
வாழ்வாமென்றேத்தும் மதுரகவியார் எம்மை
ஆள்வார் அவரே அரண்

இதற்கு முந்தைய தனியனில் விவரித்ததைப் போல
இந்தத் தனியனும் ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள் அருளியதே—-
இவருடைய சரிதம் முன்பே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தனியனின் அர்த்தச் சுருக்கம்

வேதத்தைத் தமிழில் 1296 பாசுரங்களாக—
ருக்வேத ஸாரம்—திருவிருத்தம்—100 பாசுரங்கள்
யஜுர் வேத ஸாரம் —திருவாசிரியம்—-7 பாசுரங்கள்
ஸாம வேத ஸாரம் —-திருவாய்மொழி—1102 பாசுரங்கள்
அதர்வண வேத ஸாரம் —பெரிய திருவந்தாதி–87 பாசுரங்கள்
அருளிய
மாறன் என்றும் , சடகோபன் என்றும் போற்றப்படுபவரும்
திருக்குருகூருக்கு ஸ்வாமியானவரும் வேதங்களின் உட்பொருள் யாவும் மனத்தில் பதியுமாறு
நிறுத்தின —தக்கசீர் சடகோபன் என்கிற திருநாமமுள்ளவரும்
முழுவதும் எம்பிரான் நின்ற புகழ் ஏத்த அருளினவரும்
தென்குருகூர் நம்பிக்கு அன்பனாய் தேவு மற்றறியேன்
என்று ஸ்தோத்ரம் செய்த – இப்படிக்கொத்த மதுரகவிகள்
சடகோபன் என்கிற ஆழ்வாரைத்தவிர்த்து மற்றொருவரையும் நான் அறியேன்–
என்று பொருள்.

ஸ்வாமி தேசிகன் சொல்கிறார்—
உலகம் படைத்தான் கவியாயின மாறனுக்கு அன்பனாய்
அவர் பணி உரைத்தே மதுரகவியான ஆழ்வார்

மதுரகவிகளை ஆழ்வார் ஆண்டதைப்போல , தம்மை மதுரகவிகள்
ஆள்வார் என்கிறார்.——-
அவரே –மதுரகவிகளே—- ரக்ஷகர்–அரவணைப்பு

Sri Mathurakavi hails Sri Nammaazhvar —
Sadagopa alias Maran has rendered into tamil the salient features of Vedas.
He is the Lord of Thirukkurukoor
He is my ( Mathurakavi )sole sustenance
He knows not anyone else than Sadagopa
Such a Saint Sri Mathurakavi is the only refuge; he is the only protector

About the Author

Leave A Response