உண்டா —-?

Posted on Jan 23 2018 - 5:25am by srikainkaryasriadmin

20160101_070623———————-

1. சாப்பிடும்போது ”ரஸத்தில் ”,  ”தான் ” தேடுவார் உண்டா  ?
2. சமையல் அறையில், ”மையல் ” கொள்வார் உண்டா  ?
3.”மையல் ” கொண்டவர் , வெய்யிலை நினைப்பது  உண்டா  ?
4.அடுப்பு எரிக்க சந்தன மரத்தை வெட்டுவார்  உண்டா   ?
5. ”ஸந்த்யை —” செய்ய  ஆள் அமர்த்துவார்  உண்டா  ?

6. வீட்டைக் கட்டிவிட்டு, வெறும் தரையில் படுப்பாருண்டா  ?
7.துணி துவைக்கக் கற்சிலை  தேடுவாருண்டா   ?
8. ஆகாய விமானத்தில் ,ஊதுகுழல் (horn ) கேட்பார் உண்டா ?
9.மொட்டைத் தலையில் ”பேன் ” தேடுவார்  உண்டா  ?
10. கல்யாண வீட்டில் ,காலக்ஷேபம்  செய்வார்  உண்டா  ? 

உண்டா, உண்டா –இன்னும் வரும்—–

About the Author

Leave A Response