ஸம்பந்தி 

Posted on Jan 25 2018 - 12:04pm by srikainkaryasriadmin

19059508_1375631455818651_549529966070206591_n——————–

ஸம்பந்தம் செய்துகொண்டவர்கள்——ஸம்பந்தி

என்ன ஸம்பந்தம்  ?
கொடுத்து,  வாங்கி ஸம்பந்தம் —-!
என்ன கொடுப்பது–? பணமா, காசா  ? 
இதைக் கொடுத்து வாங்கினால்  ஸம்பந்தமா —?
இது ஒருவித ஸம்பந்தம்—

கொடுப்பது வாங்குவதும் தீர்ந்து விட்டால், 
இந்த ஸம்பந்தமும் அத்தோடு தீர்ந்து விடுகிறது—

ஏன், இதற்கு முன்பு ஸம்பந்தம் இல்லையா ?
ஸம்பந்தி என்று சொல்வதற்கு —-?
இரண்டு வெவ்வேறு கோத்ரகாரர்கள் 
ஸம்பந்தம் செய்து கொள்வது—-
அந்த ஸம்பந்தத்தின் உறவு ஸம்பந்தி—-! 

பிறகு, எது  நிரந்தர ஸம்பந்தம் —?
பெண்ணைக் கொடுப்பது, 
பிள்ளையை மாப்பிள்ளையாகப் பெறுவது—
பிள்ளையைக் கொடுப்பது ,
பெண்ணை–மருமகளாக–இன்னொரு மகளாகப் பெறுவது  

இந்த ஸம்பந்தி  உறவு —–
அறுக்க முடியாத உறவு—

அமாவாஸ்யை, மாதத் தர்பணம் செய்பவர்களைக் 
கேட்டால், இது தெளிவாகத் தெரியும் 

About the Author

Leave A Response