You Are Browsing ‘dress code and temples etc’ Category

அனேக  விக்ஜாபனம் வேதமாக இருந்தாலும், பிரபந்தமாக இருந்தாலும்  கூடியிருந்து , கோஷ்டியாக இருந்து சொல்லுமாறு ,நமது முன்னோர்கள் , ஏற்பாடு செய்தார்கள்; கோவில்களில் இதை வழக்கத்தில் கொண்டுவந்தார்கள். இவற்றைத்...