You Are Browsing ‘life’ Category

சொல்வது,செய்வது வாழ்வது- —————————— —————— பேசி, தீருங்கள். பேசியே, வளர்க்காதீர்கள். *உரியவர்களிடம் சொல்லுங்கள். ஊரெல்லாம் சொல்லாதீர்கள். *நடப்பதைப் பாருங்கள். நடந்ததைக் கிளறாதீர்கள். *உறுதி...