You Are Browsing ‘MMethod of worship in perumal temples’ Category

பெருமாள் கோவில்களில் வழிபடும் முறை ———————————————————————– -மனுஷ்யப் பிறப்பு மிக முக்கியமானது. கூன், குருடு, செவிடு போன்ற ஹீனங்கள், உடல் சரியான வளர்ச்சி இல்லாதது,...