You Are Browsing ‘yengal gathiye iraamaanusa muniye-’ Category

எங்கள் கதியே ! இராமானுச முனியே ! continued ————————— 1)  பூமன்னு மாது  பொருந்திய மார்பனின்  புகழ் மலிந்தபாமன்னு  மாறன் அடி பணிந்து உய்ந்தவன் ; பல்கலையோர்  தாம் மன்ன வந்த இராமானுசன்    ! 2)      குறையல்...

எங்கள்  கதியே,  இராமாநுச முனியே —- ————————————————————————————— அடியேனின் விண்ணப்பம் ஸ்ரீ பாஷ்யகார என்கிற பெரிய ஏரியிலே , ஸ்ரீ ஆளவந்தார், மணக்கால் நம்பி, பெரிய...