தனியன் 10 முதல் 21 —————————– தனியன்—-10 நீளாதுங்கஸ்தநகிரிதடீ  ஸுப்தமுத்போத்ய  க்ருஷ்ணம் பாரார்த்யம் ஸ்வம்ஸ்ருதி ஸத  ஸிரஸ் ஸித்த...

Powered By Indic IME