——————– ஸம்பந்தம் செய்துகொண்டவர்கள்——ஸம்பந்தி என்ன ஸம்பந்தம்  ? கொடுத்து,  வாங்கி ஸம்பந்தம் —-! என்ன கொடுப்பது–? பணமா, காசா ...

Powered By Indic IME