ஸ்ரீமான் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்கிக கேஸரீ | வேதாந்தாசார்ய வர்யோ மே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || ப்ரபத்திக்கு பரிகரங்கள் –அதாவது அங்கங்களைச்...

Powered By Indic IME