(ப்ரபத்தி செய்த பிறகு ,ப்ரபன்னனின் நிலை ) அதிகாரத்திலிருந்து ஸமர்த்தே ஸர்வஜ்ஞ ஸஹஜ ஸஹ்ருதி ஸ்வீக்ருத பரே யத் அர்த்தம் கர்த்தவ்யம் ந புநரிஹ...

Powered By Indic IME